Tổng quan về Hiệp hội QTDND Việt Nam

HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VIỆT NAM: được thành lập ngày 14/06/2005 theo Quyết định số 60/2005/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Hiệp hội QTDND Việt Nam

Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Hiệp hội

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Vietnam Association of People’s credit funds

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: VAPCF

Tên giao dịch: Hiệp hội QTDND Việt Nam

Hiệp hội QTDND Việt Nam có địa bàn hoạt động trong phạm vi toàn quốc

 

Trụ sở chính: tại Tầng 13 tòa nhà Viwaseen Tower, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội với 04 Văn phòng Đại diện tại Hà Nội, Thái Bình, Quảng Bình và TP. Hồ Chí Minh và 1.129 hội viên gồm ngân hàng HTX và 1128 QTDND trên toàn quốc.

 

Mục tiêu tôn chỉ hoạt động:

Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (gọi tắt là Ngân hàng hợp tác) và các Quỹ tín dụng nhân dân (viết tắt là QTDND) được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực thuộc ngành ngân hàng, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương.

 

Một số chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội:

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hội viên thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực hoạt động QTDND.

- Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ có liên quan đến hoạt động của hệ thống QTDND và của Hiệp hội.

- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các QTDND hội viên.

- Phổ biến, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho các QTDND hội viên. Thực hiện nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ và quản lý trong lĩnh vực QTDND.

- Cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên, tuyên truyền và trao đổi thông tin, kinh nghiệm về QTDND.

- Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của QTDND và của Hiệp hội theo quy định của pháp luật, phản ánh nguyện vọng, đề xuất của hội viên và kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến QTDND và Hiệp hội.

- Phối hợp với các tổ chức, cơ quan có liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Hiệp hội. Thực hiện công tác tư vấn, phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực QTDND theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân.

- Được gây quỹ của Hiệp hội trên cơ sở phí đóng góp của hội viên và các nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động. Được tiếp nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các mối quan hệ hợp tác quốc tế, đại diện cho các hội viên gia nhập các tổ chức hội, liên minh quốc tế và khu vực hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến QTDND theo quy định của pháp luật.