Danh sách QTDND cơ sở
An Giang
1.
An Phú
2.
Bình Mỹ
3.
Bình Đức
4.
Cần Đăng
5.
Châu Đốc
6.
Chợ Vàm
7.
Long Sơn
8.
Long Điền B
9.
Mỹ Bình
10.
Mỹ Hòa
11.
Mỹ Hội Đông
12.
Mỹ Luông
13.
Mỹ Phước
14.
Mỹ Thạnh
15.
Mỹ Đức
16.
Nhà Bàng
17.
Núi Sập
18.
Phú Hòa
19.
Phú Mỹ
20.
Tân Châu
21.
Tấn Mỹ
22.
Tri Tôn
23.
Vĩnh Chánh
24.
Vọng Đông
Bà Rịa Vũng Tàu
1.
Bình Châu
2.
Châu Đức
3.
Hòa Bình
4.
Liên Phường Vũng Tàu
5.
Long Điền
6.
Phước Hải
7.
Xuyên Mộc
Bắc Giang
1.
An Hà
2.
Bảo Sơn
3.
Dĩnh Kế
4.
Hồng Giang
5.
Lam Cốt
6.
Lan Mẫu
7.
Nghĩa Hồ
8.
Ngọc Châu
9.
Quý Sơn
10.
Tân An
11.
Tân Dĩnh
12.
Tân Hưng
13.
Thái Đào
14.
Thị trấn Chũ
15.
TT Nhã Nam
16.
Việt Ngọc
17.
Xương Lâm
18.
Đông Lỗ
Bạc Liêu
1.
Châu Hưng
2.
Hộ Phòng
3.
Long Thạnh
4.
Phước Long
5.
Vĩnh Hưng
6.
Vĩnh Mỹ
7.
Đông Phú
Bắc Ninh
1.
An Bình
2.
Châu Khê
3.
Gia Đông
4.
Hà Mãn
5.
Hiên Vân
6.
Mão Điền
7.
Nghĩa Đạo
8.
Nội Duệ
9.
Quang Trung
10.
Song Hồ
11.
Tam Đa
12.
Tân Lãng
13.
Thanh Khương
14.
Thị Trấn Hồ
15.
Thị trấn Lim
16.
TT.Phố Mới
17.
Tương Giang
18.
Vạn An
19.
Võ Cường
20.
Đại Bái
21.
Đại Phúc
22.
Đình Bảng
23.
Đình Tổ
24.
Đồng Nguyên